Ons privacybeleid

Stip is een activiteit van Starterslening.nl B.V. In het kader van de dienstverlening van Stip worden persoonsgegevens verwerkt van consumenten die met behulp van een adviseur van Stip een hypotheek willen afsluiten. De directie van Starterslening.nl B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid van Stip. Voor het algemene privacybeleid van Starterslening.nl B.V. wordt verwezen naar de website starterslening.nl/privacy.

Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen Stip met privacy wordt omgegaan. Wij laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.

Dit privacybeleid treedt in werking op 1 november 2020.

Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de volgende wettelijke kaders: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Uitgangspunten privacybeleid Stip

Stip gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Hierbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten:

Betrokkenen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegeven van betrokkenen die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de door ons te leveren diensten.

Grondslag en doelbinding
Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van de aan ons opgedragen werkzaamheden. Wij zullen daarbij alleen die persoonsgegevens verwerken die voor de uitvoering van deze opdracht nodig zijn. Ook zullen wij de gegevens niet zonder verdere toestemming van betrokkenen gebruiken voor andere doeleinden.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren, om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven of vanwege een gerechtvaardigd belang van Starterslening.nl B.V. als verwerkingsverantwoordelijke.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De medewerkers van Stip gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens, behandelen deze vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De hypotheekadviseurs die voor Stip werken, zijn in loondienst of werken – als externe hypotheekadviseur – op freelance basis met Stip samen. De freelance overeenkomsten met externe hypotheekadviseurs bevatten stringente afspraken ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van klanten van Stip.

Doorgeven aan derden
Wij geven persoonsgegevens van consumenten uitsluitend door aan partijen die essentieel zijn bij het tot stand komen van een hypothecaire geldlening. Dit zijn geldverstrekkers, service providers, notarissen, en taxateurs.

Rechten van betrokkenen
Wij informeren betrokkenen tijdig over de rechten die zij hebben in het kader van de privacywetgeving. Wij hanteren als uitgangspunt dat wij in beginsel alle rechten van betrokkenen zullen honoreren, tenzij wij een wettelijk toegestane grondslag kunnen aanvoeren om dat (vooralsnog) niet te doen.

Beveiliging
Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de door ons verwerkte persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens door Stip

Verwerkingsgrondslagen
Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens minimaal op een of meer van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst van opdracht (het adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening en eventuele bijverbanden);
 • Wettelijke verplichting; bij het adviseren van een hypothecaire geldlening en eventuele bijverbanden hebben wij te maken met diverse wettelijke verplichtingen, zoals het opstellen van een uitgebreid klantprofiel, en het verplicht hanteren van bewaartermijnen van uitgebrachte adviezen;
 • Gerechtvaardigd belang van ons kantoor als verwerkingsverantwoordelijke (wij bewaren bijvoorbeeld dossiers met daarin persoonsgegevens soms langer dan strikt noodzakelijk in verband met onze aansprakelijkheidspositie).

Categorieën betrokkenen
Wij verwerken de persoonsgegeven van betrokkenen die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de door ons te leveren diensten. Dat zijn consumenten (en hun eventuele partners) die onder begeleiding van een adviseur van Stip een hypotheek willen afsluiten.

Categorieën instanties aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven
Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan organisaties die een essentiële rol vervullen bij de totstandkoming van hypothecaire geldleningen. Dit zijn in ieder geval geldverstrekkers en notarissen. Maar dit kunnen ook service providers, taxateurs, en verzekeraars zijn, wanneer de situatie daar om vraagt.

Te verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de aan ons opgedragen werkzaamheden. Het betreft hier in ieder geval de bereikbaarheidsgegevens van onze klanten (NAWTE). In het kader van het opstellen van een klantprofiel verwerken wij bijvoorbeeld de financiële positie van klanten (gezinsinkomen, schulden, eventueel pensioengegevens, uitgavenpatroon), hun risicobereidheid, hun doelstellingen en hun kennis en ervaring met financiële producten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer wanneer wij daarvoor niet langer een wettelijk toegestane grondslag kunnen aanvoeren. Wij bepalen per klant of per dienst – indien mogelijk – van tevoren de bewaartermijn en houden daarbij in ieder geval rekening met wettelijke termijnen die te maken hebben enerzijds onze positie als financieel adviseur (Wet op het financieel toezicht) en anderzijds met de aansprakelijkheid van ons bedrijf als opdrachtnemer (Burgerlijk Wetboek). Het uitgangspunt is dat wij dossiers in ieder geval minimaal 5 jaar bewaren.

Rechten van betrokkenen
Wij zorgen er voor dat consumenten die gebruik willen maken van onze diensten tijdig worden geïnformeerd over de rechten die zij als betrokkenen hebben in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Bij aanvang van de klantrelatie ontvangen deze consumenten een privacyverklaring waarin kort wordt beschreven op welke manier Stip persoonsgegevens verwerkt, en welke rechten deze consumenten hebben als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat daarbij om de volgende rechten.

 • Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om tijdig te worden geïnformeerd over de wijze waarop Stip met persoonsgegevens omgaat.
 • Recht op inzage: een betrokkene kan altijd een overzicht bij ons opvragen van de persoonsgegevens die wij van hem/haar hebben opgeslagen. Wij honoreren een dergelijk verzoek welwillend en brengen daarvoor geen kosten in rekening.
 • Recht op verbetering: wanneer door ons verwerkte persoonsgegevens niet correct of niet volledig zijn, heeft een betrokkene het recht om verbetering of aanvulling te verlangen. Wij voeren de gewenste verbetering / aanvulling zo spoedig door.
 • Recht op beperking: wij leveren diensten en daarvoor verwerken wij persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen menen dat wij voor het leveren van de betreffende dienst meer persoonsgegevens vragen dan noodzakelijk is voor het leveren van de dienst, mogen zij dit aangeven. Wij zullen dan de noodzaak van het verwerken van de – voor uitvoering van de dienst mogelijk overbodige – persoonsgegevens heroverwegen.
 • Recht op verzet: in specifieke situaties mogen betrokkenen aangeven dat zij niet willen dat wij persoonsgegevens verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wij hen benaderen in het kader van direct marketing.
 • Recht op vergetelheid: betrokkenen hebben het recht aan ons te vragen om hun persoonsgegevens te wissen. Onze grondhouding is dat wij hiertoe overgaan. Wel zullen wij eerst kijken of dit in redelijkheid van ons kan worden verwacht en in hoeverre onze (aansprakelijkheids-)positie zich hiertegen verzet.
 • Recht op overdraagbaarheid: betrokkenen hebben het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat op te vragen, zodat zij deze gegevens kunnen aanleveren bij een andere dienstverlener van hun keuze.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan profilering: voor zover wij op basis van de door de klant gemaakte keuzes en ingevulde gegevens een geautomatiseerd profiel van hen opstellen om hem/haar vervolgens een gepersonaliseerd aanbod of voorstel te doen, mag een klant op voorhand aangeven hier geen toestemming voor te geven.

Het uitgangspunt is dat wij deze rechten respecteren en honoreren. Waar rechten van betrokkenen conflicteren met de belangen van ons bedrijf, zullen wij de wederzijdse belangen zorgvuldig afwegen.

Datalekken
Wij nemen alle maatregelen die in redelijkheid van ons kunnen worden verwacht om te borgen dat binnen ons bedrijf persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Mocht echter blijken dat er toch een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden (een zogenaamd datalek), dan zullen wij de wettelijk verplichte acties ondernemen.

 • Wanneer wij niet kunnen uitsluiten dat de inbreuk een risico inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n), zullen wij de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zullen wij maatregelen nemen om deze risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zoveel mogelijk te beperken, en om herhaling van de inbreuk zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast zullen wij betrokkene(n) informeren over aard en omvang van de inbreuk.
 • Wij leggen alle inbreuken in verband met persoonsgegevens vast in een intern register.
 • Wij informeren onze medewerkers en de met ons samenwerkende externe hypotheekadviseurs zodat zij enerzijds een inbreuk in verband met persoonsgegevens kunnen herkennen en anderzijds weten wat zij in de betreffende omstandigheden moeten doen.

Verwerkers
Een aantal verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij uitbesteed aan externe leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan software ten behoeve van het opstellen van hypotheekadviezen of het vastleggen van klantgegevens. Maar ook voor het geautomatiseerd verzenden van digitale nieuwsbrieven. Of het maken van back-ups van onze data in de cloud.

Deze externe leveranciers zijn verwerker(s) in de zin van de AVG. In ons interne verwerkingsregister hebben wij deze verwerkers limitatief opgenoemd. Wij hebben met deze verwerkers zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin wij conform wettelijke voorschriften afspraken hebben vastgelegd over de door deze verwerkers uit te voeren werkzaamheden in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Beveiliging
Wij nemen passende technische maatregelen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen. Het beschermingsniveau van deze technische maatregelen is afgestemd op de mogelijke risico’s. Wij zorgen voor versleuteling van persoonsgegevens, zorgen voor technische beveiliging van software en data via firewalls en beschermingssoftware en zorgen er ook voor dat de beveiliging van onze websites aan de geldende eisen voldoet (SSL).

Ook hebben wij passende organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerking(en) van persoonsgegevens binnen ons bedrijf. Zo hebben wij ons kantoorpand beveiligd tegen onbevoegd binnendringen en hebben wij de toegangsrechten tot onze datasystemen per medewerker en per adviseur afgestemd op de werkzaamheden die de betreffende medewerker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens uitvoert. Wij houden logfiles bij waaruit wij kunnen aflezen wie welke acties binnen onze datasystemen heeft uitgevoerd.

Doorgifte persoonsgegevens naar buitenland
Wij vragen garanties van de met ons samenwerkende verwerkers dat de persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven als die niet een privacybeschermingsniveau bieden dat minimaal gelijk is aan het beschermingsniveau in Nederland.

Onze website
Bezoekers van onze website Stip kunnen contact opnemen met onze organisatie om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook kunnen zij een vraag stellen. In deze situaties laten de bezoekers contactgegevens achter op onze website.

Wij zullen de opgegeven contactgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel dat door de betreffende bezoeker is opgegeven (= de gewenste dienst).

Wij zorgen er voor dat de websites zijn voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software of plug-ins. Ook is onze website voorzien van een SSL-certificaat (slotje).

Wij geven via een privacyverklaring op onze website aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is eenvoudig te vinden op onze website.

Wanneer wij op onze website gebruik maken van cookies, zullen wij bezoekers van tevoren informeren wat voor soort cookies dit zijn. Ook krijgen bezoekers tijdig de gelegenheid om aan te geven of zij toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies.

Toepasselijkheid privacybeleid
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de diensten van Stip. We hebben geen controle over de sites met toepassingen, producten of diensten buiten Stip of links vanuit onze verschillende diensten. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op computers plaatsen, gegevens verzamelen of betrokkenen verzoeken persoonsgegevens te verstrekken.